Học bổng phát triển Australia 2011

Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tiếp nhận đơn xin Học bổng Phát triển Australia (ADS) niên khóa 2011 từ ngày 15/6 đến ngày 17/7/2009

“Học bổng Phát triển Australia là sáng kiến của chính phủ Australia nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, ADS là một phần quan trọng trong chương trình hợp tác phát triển song phương giữa hai quốc gia, và đóng góp cho nhu cầu phát triển lâu dài của Việt Nam”.

Trong năm học 2011, sẽ có tối đa 175 suất học bổng toàn phần sẽ được cấp cho ứng viên Việt Nam đủ tiêu chuẩn trong 2 khối – khối Cơ quan Nhà nước Ưu tiên và khối Mở.

Khoảng 70 suất học bổng sẽ được trao cho khối Cơ quan Nhà nước Ưu tiên. Đối tượng của khối Cơ quan Nhà nước Ưu tiên là cán bộ đang công tác trong những cơ quan nhà nước then chốt của Việt Nam. Chương trình nhằm hỗ trợ đào tạo chất lượng cao cho người được lựa chọn để họ có thể đóng góp vào những ưu tiên chiến lược của Việt Nam. Danh sách 13 cơ quan tham gia chương trình có trên trang web ADS tại www.ads.edu.vn.

Khối Mở cung cấp cơ hội cho những ứng viên cam kết mạnh mẽ đối với sự phát triển của Việt Nam, những người công tác trong khu vực tư nhân, tổ chức dân sự và các cơ quan nhà nước khác không nằm trong chương trình ưu tiên. Sẽ có khoảng 105 học bổng dành cho khối này.

Học bổng Phát triển Australia cấp cho các ngành học trong những lĩnh vực ưu tiên của Chương trình Hợp tác Phát triển Việt Nam – Australia và chương trình phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, bao gồm hội nhập kinh tế, giảm nghèo ở những vùng dân tộc thiểu số, giảm nhẹ thiên tai trong đó có biến đổi khí hậu, nước sạch và vệ sinh môi trường, y tế, giảng dạy và nghiên cứu trong các trường đại học và chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (TESOL).

Học bổng Phát triển Australia năm 2011 chỉ cấp cho bậc học sau đại học.

Chương trình khuyến khích ứng viên từ tất cả các địa phương của Việt Nam, từ các tổ chức dân sự, cơ quan nhà nước và khối tư nhân nộp đơn xin học bổng.

Thông tin thêm về chương trình ADS có thể được tìm hiểu trên trang web ADS tại www.ads.edu.vn từ ngày 15 tháng 6 năm 2009.

Liên hệ: TS Max Walsh

Văn phòng Hỗ trợ ADS

ĐT:  (04) 3762 3707; Fax: (04) 62734023; email: info@ads.edu.vn