Hội thoại Tiếng Anh phỏng vấn xin việc – Hỏi thông tin cá nhân

I. About your name and age (Hỏi về tên và tuổi)

Conversation 1

A: Good afternoon. Sit down, please

Xin chào. Mời ngồi

B: Thank you

Cám ơn ông

A: May I have your name?

Xin cho tôi biết tên của anh nhé?

B: Li Ming

Tên tôi là Li Ming

A: Do you have an English  name?

Anh có tên tiếng Anh không?

B: Yes, sir. It’s Mike. It was given by my English professor when I was at the university

Có, thưa ngài. Tên tiếng Anh của tôi là Mike. Vị giáo sư người Anh của tôi đã đặt như vậy khi tôi đang còn học đại học

A: How do you like your name?

Anh thích cái tên đó như thế nào?

B: I like it very much. My name has become part of me. I don’t want to change it

Tôi thật sự rất thích cái tên đó. Nó đã trở thành 1 phần của đời tôi. Tôi không muốn thay đổi nó

A: Do you have a pen name?

Anh có bút danh không?

B: Yes, my pen name is Bai Yun

Có chứ, bút danh của tôi là Bai Yun

A: Could you tell me how old are you?

Vui lòng cho tôi biết bạn bao nhiêu tuổi?

B: I’m twenty – one years old

Vâng, tôi 21 tuổi

Conversation 2

1/ What’s a cold day, isn’t it?

Hôm nay là 1 ngày lạnh phải không?

A: Yes, it is extremely cold, but the sun is shining and the snow looks lovely. It’s good day for a nice long walk with warm clothes on

Dạ phải, trời cực kì lạnh, nhưng mặt trời chiếu sáng và tuyết rất đẹp. Hôm nay mà mặc quần áo ấm đi dạo thì thật tuyệt.

2/ Did you have a hard time finding the building?

Anh tìm tòa nhà của chúng tôi khó không?

A: Oh, no, not at all. The receptionist who scheduled my appointment was terrific. He gave me very precise direction and I have no trouble finding the building

Ồ, không, không khó chút nào. Nhân viên lễ tân đã sắp xếp cuộc hẹn của tôi thật tuyệt. Anh ấy đã chỉ đường cho tôi rất chính xác nên tôi không gặp khó khăn gì khi tìm ngôi nhà này

3/ How do you like living in your place?

Anh thấy sống ở chỗ anh thế nào?

A: Oh, it is a wonderful place. I grew up in a very crowded city where everything seems to be concrete. Now I enjoy a place in the country where I can have a pet and a splendid flower garden. My place is modest in size and easy to maintain giving me more time to enjoy gardening in the summer and needlework in the colder seasons

Ồ, đó là 1 noi tuyệt vời. Tôi đã lớn lên ở 1 thành phố rất đông đúc. Nơi đó mọi thứ dường như rất thực tế. Bây giờ tôi rất thích 1 nơi ở miền quê. Ở  đó tôi có thể nuôi thú cưng và 1 vườn hoa thật đẹp. Chỗ tôi ở có diện tích khiêm tốn và dễ chăm sóc nên tôi có thời gian hơn để thưởng thức thú làm vườn vào mùa hè và may vá vào mùa lạnh

4/ Would you like something to drink?

Anh có muốn uống gì không?

A: Coffee, thank you

Cà phê, cám ơn

job-interview

II. About your address and native (Hỏi về địa chỉ và quê quán)

Conversation 1

A: What’s your address?

Địa chỉ của anh là gì?

B : My address is 88 Newton road

Địa chỉ của tôi là 88 đường Newton

A: Where is your domicile place?

Nơi cư trú của anh ở đâu?

B: My domicile place is Bristol

Nơi cư trú của tôi là ở Bristol

A: Are you a local resident?

Có phải anh là cư dân địa phương không?

B: Yes, I am. I have been living in Bristol since I graduated from university

Vâng, đúng vậy. Tôi sống ở Bristol từ khi tôi tốt nghiệp đại học

A: Give me your telephone number, please?

Xin cho tôi số điện thoại của anh?

B: My telephone number is 8818858

Số điện thoại của tôi là 8818858

Conversation 2

1/ Why do you want to work for our company?

Tại sao anh lại muốn làm việc cho công ty của chúng tôi?

A: I have heard and read about your company’s unique marketing and customes relation activities. I am very marketing-driven and feel that I can contribute to your company by bringing my skills to your marketing team

Tôi đã nghe và nghiên cứu kĩ về các hoạt động tiếp thị độc đáo và các hoạt động quan hệ  với khách hàng của công ty các ông. Tôi rất thích chào hàng và cảm thấy là tôi có thể đóng góp cho công ty của các ông bằng cách cống hiến các kỹ năng làm việc của mình cho độ tiếp thị của công ty các ông.

B: Your company is very well- known in this field. I am especially impressed by the way your company expanded all over the world. Your service is very famous, your customers are more than satisfied, and yet you continue to strive to improve . I have always wanted to identified with excellent company like yours

Công ty các ông rất nổi tiếng trong lĩnh vực này. Tôi đặc biệt ấn tượng khi  công ty các ông mở rộng trê khắp thế giới. Cung cách phục vụ của các ông rất nổi tiếng, khách hàng của các ông rất hài lòng nhưng các ông vẫn tiếp tục cố gắng cải tiến. Tôi luôn luôn nhận biết được sở trường của mình, và vì vậy tôi muốn được làm việc cho 1 công ty xuất sắc như công ty các ông

2/ Why did you leave your last job?

Tại sao anh thôi việc trước đây?

A: My current job is rather routine, and I have been seeking an opportunity  where I can utilize my skills in a proactive environment

Công việc hiện tại của tôi khá đều đều, và tôi đang tìm 1 cơ hội có thể sử dụng kĩ năng của mình trong môi trường tích cực hơn

B: I left my last job because there was no any more opportunity for advancement. I worked there for over five years and had advanced as far as I was going to go. My supervisor actually told me that due to the small size of our business I would be unable to advance futher. I was sorry to leave, but I want to start a job where I could grow further

Tôi thôi việc trước đây vì không còn cơ hội nào thăng tiến. Tôi đã làm việc ở đó trên 5 năm và đã lên đến chức vụ như hiện nay. Thật ra người quản lý của tôi nói với tôi rằng do phạm vi hoạt động kinh doanh của chúng tôi nhỏ, nên tôi sẽ không thể tiến cao hơn nữa. Tôi rất tiếc phải nghỉ việc, tôi muốn tìm 1 công việc mà tôi có thể phát triển hơn nữa

3/ How much do you know about our company?

Anh biết bao nhiêu về công ty của chúng tôi?

A: I know quite a bit about company. I know that you were founded in San Francisco in the 19th century. I know that you grew across the United States during 19th and into the 20th century. Your global expansion started after World War II, and you are the premier company in your industry

Tôi biết khá nhiều về công ty ông. Tôi biết công ty ông đã được thành lập ở San Francisco vào thế kỉ 19 . Tôi biết rằng công ty ông đã phát triển khắp nước mỹ suốt thế kỉ 19 đến thể kỉ 20. Sự phát triển kinh doanh toàn cầu của công ty ông bắt đầu sau thế chiến thứ 2, và công ty ông là công ty đứng đầu trong ngành kinh doanh này

(Sưu tầm)