Meet your Mentors

Mr. Nguyễn Trí Hiếu

(Cựu sinh viên học viện IHTTI) – Public
Speaking & Communication Coach