Chị Đinh Bích Trà (Camelia Dinh), cựu du học sinh BMIHMS, hiện tại Quản lý kinh doanh & hoạch định tổ chức sự kiện, Khách sạn Sofitel Plaza Hanoi.

2 June, 2016

Camellia Dinh - BMIHMS 19.6.2016 (Roadshow)

Chị Đinh Bích Trà (Camelia Dinh), cựu du học sinh BMIHMS, hiện tại Quản lý kinh doanh & hoạch định tổ chức sự kiện, Khách sạn Sofitel Plaza Hanoi.